Anfibios de Carreirón

Nombre castellano
Nombre gallego
Nombre científico
Salamandra Píntiga común, salamántiga Salamandra salamandra
Tritón ibérico Limpafontes común Triturus boscai
Tritón jaspeado Limpafontes verde Triturus marmoratus
Sapillo pintojo Ra de veiga Discoglossus galganoi
Sapo de espuelas Sapo esporán Pelobates cultripes
Ranita de San Antonio Ra de San antón Hyla arborea
Rana patilarga Ra do val Rana iberica
Rana verde Ra común Rana perezi
Sapo común Sapo Bufo bufo

Reptiles de Carreirón

Nombre castellano
Nombre gallego
Nombre científico
Culebra viperina Cobra viperina Natrix maura
Culebra de collar Cobra sapeira Natrix natrix
Lución Escáncer boeiro Anguis fragilis
Eslizón tridáctilo Esgozón común Chalcides chalcides
Lagartija de bocagei Lagartixa galega Podarcis bocagei
Lagarto ocelado Lagarto arnau Lacerta lepida
Tortuga laúd Sapoconcho Dermochelys coriacea
Tortuga boba Tartaruga boba Caretta caretta
Galápago leproso   Mauremys leprosa (1)
Galápago europeo    Emys orbicularis (*) (1)

(1) Información facilitada por Adolfo Cordero. Dpto. Ecoloxía e Bioloxía animal. Campus de Pontevedra. Univ. Vigo.

(*) Presencia no confirmada. 

 

ENLACES

Fauna Ibérica

Fauna silvestre de Aragón

A vida nos ríos galegos

 

Volver